සිවිල් සමාජය ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හේතුවෙන් පැන නගින පාරිසරික හා සමාජීය ගැටළු නිවැරැදිව විසඳීම සඳහා සිවිල් සමාජය ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳ පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය විසින් අද දින (2022.03.07) අම්පාරේ පැවැත්වූවූ පුහුණු වැඩසටහන

Chandana Sesath Jayakody

Read Previous

Training Program on Strengthening Civil Society

Read Next

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින වැඩසටහන – කඩුවෙල

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »