කාබනික පොහොර ව්‍යාපෘතියක් දඩමීමා කරගනිමින් මිහින්තල රක්තය වැනසීමට වෑයමක් – සිරස 22.00 පුවත් විකාශය

කිලිනොච්චිය, කංචිකුඩු ආරේ, බලපත්‍ර නීතිරීති උල්ලංඝණය කර සිදුකරනු ලබන වැලි කැණීම – සිරස 22.00 පුවත් විකාශය 

Translate »