වගා හානි වූ ගොවීන් 40,000කට වන්දි ගෙවීම ඇරඹේ

අක්කරයකට රු.40,000ක්

ඉෂාරා සිල්වා – dinamina.lk

මෙරට ප්‍රධාන භෝග වර්ග හයකට මහ කන්නයේ සිදු වූ වගා හානි සඳහා රුපියල් කෝටි 128ක වන්දි ගෙවීමේ වැඩපිළිවෙළක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මඟින් ඊයේ (08) ආරම්භ කළේය.

ඒ අනුව ස්වාභාවික හේතුන්ගෙන් සහ වන අලින්ගේ හානි කිරීම්වලට ලක් වූ වී, බඩඉරිඟු, සෝයා, අමු මිරිස්, ලොකු ලූනු හා අර්තාපල් භෝග වගාවන් සඳහා සෑම දිස්ත්‍රික්කයක්ම ආවරණය වන පරිදි මේ වන්දි දෙන අතර වී වගාව සඳහා උපරිම වශයෙන් අක්කර 05කට ද අනෙකුත් භෝග සඳහා අක්කර 2 ½ක් සඳහා ද වන්දි ගෙවීම සිදු කෙරේ.

දැනට ගණනය කර ඇති ආකාරයට 2020/2021 වසරවල මහ කන්නයේ වගා හානි වෙනුවෙන් මේ වන්දි මුදල ගොවීන් 40,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අතර බෙදා දීමට නියමිතය.

ඒ අනුව මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය සඳහා රුපියල් කෝටි 32ක්, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය සඳහා රුපියල් කෝටි 17ක්, අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය සඳහා රුපියල් කෝටි 12.5ක්, මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය සඳහා රුපියල් කෝටි 11.9ක්, මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය සඳහා රුපියල් කෝටි 8.3ක්, යාපනය දිස්ත්‍රික්කය සඳහා රුපියල් කෝටි 7.2ක්, අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය සඳහා රුපියල් කෝටි 6.3ක්, පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය සඳහා රුපියල් කෝටි 5.1ක්, බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය සඳහා රුපියල් කෝටි 4.9ක්, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය සඳහා රුපියල් කෝටි 4.8ක්, මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය සඳහා රුපියල් කෝටි 3.1ක්, කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කය සඳහා රුපියල් කෝටි 2.9ක් සහ අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්ක සඳහා රුපියල් කෝටි 12ක් වශයෙන් වන්දි මුදල් දීමට කටයුතු කෙරේ.

පූර්ණ හානියක් සිදු වූ විට ගොවීන්ට අක්කරයකට රුපියල් 40,000ක වන්දි මුදලකුත් ඊට සමානුපාතිකව හානියේ ප්‍රමාණය අනුව වන්දි ගණනය කොට ගෙවීමක් ද සිදු කෙරේ.

ඉෂාරා සිල්වා

තොරතුරු මූලාශ්‍රය

Chandana Sesath Jayakody

Read Previous

Blood pressure warning over paracetamol use

Read Next

මාළු හොරු (02)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »