ජාත්‍යාන්තර කාන්තා දිනය සැමරීමේ තවත් වැඩසටහනක් කඩුවෙලදී

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමීව කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවති කාන්තාවන් දැනුවත් කිරීමේ දෙවන වැඩසටහන. ප්‍රධාන දේශනය පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රයේ චලනි රූබසිංහ මහත්මිය විසින් පවත්වන ලදි.

Chandana Sesath Jayakody

Read Previous

Hands Off Our Land !

Read Next

Another Awareness Program to Mark the International Women’s Day

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »