ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින වැඩසටහන – කඩුවෙල

2022.03.08 වන දිනට යෙදෙන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමීව කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ අද දින (2022.03.07) පැවති වැඩසටහන. ප්‍රධාන දේශනය පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රයේ චලනි රූබසිංහ මහත්මියගෙන්.

Chandana Sesath Jayakody

Read Previous

සිවිල් සමාජය ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

Read Next

International Women’s Day Program – Kaduwela

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »