කොවිඩ් ගැසට්ටුවක් අවලංගු කරයි

divaina.lk

අප්‍රේල් මස 30 වැනිදායින් පසු ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වලට ඇතුළු වීමේදී කොවිඩ් 19 පූර්ණ එන්නත්කරණය අනිවාර්ය කරමින් නිකුත්කර තිබූ ගැසට් නිවේදනය අවලංගුකර ඇත.

තොරතුරු මූලාශ්‍රය

Chandana Sesath Jayakody

Read Previous

Agricultural experts warn of looming food crisis

Read Next

රජය රසායනික පොහොර සහන මිලට දෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »