කාන්තාවන් බලගැන්වීම

ගල්ගමුව ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ, සියඹලෑව, “භාග්‍යා” කාන්තා සංවිධානයේ අද දින (2022.03.11) පැවති ඇඳුම් මැසීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන. අනුග්‍රහය පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය.

Chandana Sesath Jayakody

Read Previous

ස්වයං රැකියා සඳහා CEJ අතහිත !

Read Next

Empowering women

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »